NL
Sustainability-related disclosures (gepubliceerd per 1 januari 2023)

De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) omvat EU-regels die erop zijn gericht de transparantie te vergroten over hoe deelnemers aan de financiële markten duurzaamheid integreren in hun beleggingsbesluiten en aanbevelingen. Met het oog op de hogere verwachtingen ten aanzien van duurzaamheidsrapportages heeft de Verordening verder tot doel de vergelijkbaarheid van het duurzaamheidsprofiel van financiële producten te verbeteren en de kennis hiervan onder beleggers te vergroten. Beleggingen worden voor een deel beoordeeld aan de hand van vooraf gedefinieerde ESG-criteria en regels om mogelijke negatieve ESG-effecten van de bedrijven waarin is belegd, te signaleren. Hieronder geeft Anthos Fund & Asset Management (LEI: 724500604XSTP9D0NU75) aan hoe zij op entiteitsniveau voldoet aan de SFDR-vereisten.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het besluitvormingsproces rond beleggingen van Anthos Fund & Asset Management

Dit statement verschaft informatie over het beleid van Anthos Fund & Asset Management (Anthos) over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het besluitvormingsproces rond beleggingen. In de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening (EU) nr. 2019/2088) wordt onder duurzaamheidsrisico verstaan een ‘gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance-gebied die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

De integratie van duurzaamheidsrisico’s in ons besluitvormingsproces rondom beleggingen noemen we in ons beleid ‘ESG-integratie’, zoals hier gebruikt.

Overzicht
Anthos maakt deel uit van COFRA. Als onderdeel van het concern van de familie Brenninkmeijer bouwen de COFRA-bedrijven voort op de erfenis van zes generaties ondernemingsgeest en verantwoord ondernemerschap. Onze beleggingsaanpak is gericht op de lange termijn en is geïnspireerd op de waarden die aan de basis liggen van onze beleggingsovertuigingen: menselijke waardigheid, duurzaamheid en goed ondernemerschap. Deze waarden hebben we geformaliseerd in ons Beleid verantwoord beleggen, dat drie doelen nastreeft:

  • Uiting geven aan onze identiteit met de waarden die aan de basis liggen van onze beleggingsovertuigingen
  • Financieel rendement verbeteren door ESG-integratie, met als gevolg lagere risico’s en/of verbeterde rendementen
  • O​​​​nze maatschappelijke waarde vergroten.

Om invulling te geven aan de drie doelen die in ons Beleid verantwoord beleggen zijn uiteengezet, en om te verzekeren dat we begrijpen wat de risico’s en kansen zijn die voortvloeien uit de ESG-factoren, hebben we de beleidsdocumenten ESG Positions & Exclusions policy, Stewardship policy, en de implementatierichtlijnen voor verantwoord beleggen (Responsible Investment Implementation Guidelines) opgesteld. Hierin wordt in meer detail uitgelegd hoe deze richtlijnen in onze beleggingscategorieën worden toegepast.

Figure 1: Overzicht van het beleid

Anthos belegt in verschillende beleggingscategorieën: aandelen, vastrentende waarden, private equity, vastgoed, impact en strategieën voor absoluut rendement. Ons Beleid verantwoord beleggen is van toepassing op al het beheerd vermogen. Precies hoe het wordt toepast, hangt af van de specifieke beleggingscategorie en de manier waarop we beleggen. Met uitzondering van beleggingen in overheidsobligaties belegt Anthos via externe managers, hetzij met gesegregeerde beleggingsmandaten hetzij via beleggingsfondsen.  

Daarom integreert Anthos op twee momenten ESG-factoren in het besluitvormingsproces: bij de strategische asset allocatie, en bij de selectie en monitoring van externe managers. We houden onze strategische asset allocatie (SAA) doorgaans één keer in de drie jaar tegen het licht. Binnen deze lange strategische cyclus bekijken we jaarlijks onze SAA aan de hand van macro-economische scenario’s en scenario’s voor de financiële markten. Sinds 2020 onderzoeken en evalueren we hoe de risico’s en kansen als gevolg van klimaatverandering in onze SAA kunnen worden geïntegreerd.

Signaleren van duurzaamheidsrisico’s
Bij Anthos signaleren we duurzaamheidsrisico’s zowel kwalitatief – door middel van onderzoek en dialoog – als kwantitatief – met gebruik van data. Door ons lidmaatschap van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) en van het Partnership Carbon Accounting Finance (PCAF) en door de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI) te onderschrijven, kunnen we onze kennis uitbreiden en verzekeren dat we ons bewust zijn van de risico’s waarmee we rekening moeten houden bij het selecteren van beleggingsfondsen en externe managers

Data spelen een belangrijke rol bij het signaleren, monitoren en beheersen van duurzaamheidsrisico’s. We hebben geen directe invloed op het niveau van individuele bedrijven (omdat we indirect beleggen), maar kunnen onze data wel gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de ESG-risico’s en CO2-intensiteit van de portefeuilles die we voor onze cliënten beheren. Deze data zijn vooral relevant voor onze beleggingen in beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties. Voor de overige beleggingscategorieën (vastgoed, private equity en hedgefondsen) gebruiken we ook schattingen en kunnen we voor individuele sectoren het ESG-risico en de CO2-intensiteit berekenen. We zijn echter grotendeels afhankelijk van onze kwalitatieve beoordeling van het vermogen van externe managers om dit te doen.

Vermogensmanagers: Selectie, monitoring en engagement
De portefeuillebeheerteams van Anthos zijn verantwoordelijk voor de selectie van externe managers en voor het portefeuillebeheer binnen de desbetreffende beleggingscategorie. In ons selectieproces beoordelen we hoe externe managers ESG en verantwoord beleggen in hun processen integreren en implementeren. Om dit systematischer en voor alle beleggingscategorieën te doen, hebben we een ESG-scorekaart ontwikkeld op basis van de due diligence-vragenlijst van de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (de PRI DDQ), de OESO-richtlijnen voor Institutionele Beleggers en het GRESB-kader voor vastgoed. Anthos geeft de voorkeur aan externe managers die de UNPRI hebben ondertekend, of een gelijkwaardig initiatief voor verantwoord beleggen voor een specifieke beleggingscategorie, zoals GRESB. Anthos geeft ook de voorkeur aan externe managers met een ESG-beleid dat specifiek is ontwikkeld voor het beleggingsfonds of de strategie waarin Anthos wil beleggen. 

Bij gelijke geschiktheid selecteert Anthos externe managers met best-in-class ESG-prestaties. Zijn de financiële resultaten van externe managers bovengemiddeld, maar presteren ze op het gebied van ESG onder het gemiddelde, dan gaat Anthos met deze managers in gesprek om hun ESG-resultaten gaandeweg te verbeteren. We gebruiken de scores van de ESG-scorekaart om te monitoren. Onze overwegingen hierbij zijn vooral kwalitatief. Van onze externe managers krijgen we ook rapportages, en we zetten ons in om het verzamelen van relevante data voor het monitoren en meten van risico’s te verbeteren. We gebruiken Sustainalytics en MSCI voor het verzamelen van relevante data over beursgenoteerde aandelen en vastrentende waarden en om de ESG-risico’s te beoordelen, waaronder de risico’s van klimaatverandering, en vergelijken deze met onze benchmarks.

Uitsluitingen
Uitsluitingen zijn weliswaar een nuttig instrument om ESG- of duurzaamheidsrisico’s te vermijden, maar het is niet altijd mogelijk om dit toe te passen, vooral bij het selecteren van beleggingsfondsen. Bij het selecteren van externe managers gebruiken we bij Anthos daarom de ESG-scorekaart om het uitsluitingsbeleid van de fondsen waarin we beleggen, te beoordelen. We streven naar afstemming met ons eigen beleid en onze minimumstandaarden en met die van onze cliënten en bepalen de blootstelling van de beleggingsfondsen aan ondernemingen die op de uitsluitingslijst staan. Omdat onze waarden richting geven aan ons uitsluitingsbeleid, streven we ernaar producten of activiteiten waarin we niet willen beleggen, uit te sluiten. Zie voor meer informatie onze ESG positions and Exclusion policy (PDF).

Verklaring over de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (PAI-verklaring)

Samenvatting

Anthos Fund & Asset Management B.V. (Anthos; LEI: 724500604XSTP9D0NU75) houdt rekening met de belangrijkste negatieve effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Deze verklaring is de geconsolideerde verklaring over de belangrijkste negatieve effecten voor duurzaamheidsfactoren van Anthos. Deze verklaring over de belangrijkste nadelige gevolgen voor duurzaamheidsfactoren heeft betrekking op de referentieperiode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

>> Lees de volledige PAI-verklaring (PDF, in het Engels)

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid van Anthos Fund & Asset Management

Dit statement geeft informatie over hoe duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in het beloningsbeleid van Anthos Fund & Asset Management (Anthos).

Ons beloningsbeleid is in overeenstemming met de relevante EU-richtlijn. In onze bonusregeling en ons beloningsbeleid hebben wij de volgende ESG-maatstaven opgenomen in de KPIs voor onze beleggingsprofessionals:

  • Voor de curve uitblijven bij de implementatie van verantwoord beleggen als onderdeel van de samenstelling van de totale portefeuille;
  • Bijdragen aan ons Multi-Asset Impact Fund om ideeën te genereren en kansen te beoordelen;
  • Bijdragen aan de integratie van klimaatverandering, ESG en impact bij de samenstelling van multi-asset portefeuilles en de implementatie van de beleggingsstrategie.