Bezoek onze website in het...

SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) omvat EU-regels die erop zijn gericht de transparantie te vergroten over hoe deelnemers aan de financiële markten duurzaamheid integreren in hun beleggingsbesluiten en aanbevelingen. Met het oog op de hogere verwachtingen ten aanzien van duurzaamheidsrapportages heeft de Verordening verder tot doel de vergelijkbaarheid van het duurzaamheidsprofiel van financiële producten te verbeteren en de kennis hiervan onder beleggers te vergroten. Beleggingen worden voor een deel beoordeeld aan de hand van vooraf gedefinieerde ESG-criteria en regels om mogelijke negatieve ESG-effecten van de bedrijven waarin is belegd, te signaleren.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het besluitvormingsproces rond beleggingen van Anthos Fund & Asset Management

Dit statement verschaft informatie over het beleid van Anthos Fund & Asset Management (Anthos) over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het besluitvormingsproces rond beleggingen. In de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening (EU) nr. 2019/2088) wordt onder duurzaamheidsrisico verstaan een ‘gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance-gebied die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

De integratie van duurzaamheidsrisico’s in ons besluitvormingsproces rondom beleggingen noemen we in ons beleid ‘ESG-integratie’, zoals hier gebruikt.

Overzicht
Anthos maakt deel uit van COFRA. Als onderdeel van het concern van de familie Brenninkmeijer bouwen de COFRA-bedrijven voort op de erfenis van zes generaties ondernemingsgeest en verantwoord ondernemerschap. Onze beleggingsaanpak is gericht op de lange termijn en is geïnspireerd op de waarden die aan de basis liggen van onze beleggingsovertuigingen: menselijke waardigheid, duurzaamheid en goed ondernemerschap. Deze waarden hebben we geformaliseerd in ons Beleid verantwoord beleggen, dat drie doelen nastreeft:

 • Uiting geven aan onze identiteit met de waarden die aan de basis liggen van onze beleggingsovertuigingen
 • Financieel rendement verbeteren door ESG-integratie, met als gevolg lagere risico’s en/of verbeterde rendementen
 • O​​​​nze maatschappelijke waarde vergroten.

Om invulling te geven aan de drie doelen die in ons Beleid verantwoord beleggen zijn uiteengezet, en om te verzekeren dat we begrijpen wat de risico’s en kansen zijn die voortvloeien uit de ESG-factoren, hebben we de beleidsdocumenten ESG Positions & Exclusions policy, Stewardship policy, en de implementatierichtlijnen voor verantwoord beleggen (Responsible Investment Implementation Guidelines) opgesteld. Hierin wordt in meer detail uitgelegd hoe deze richtlijnen in onze beleggingscategorieën worden toegepast.

Figure 1: Overzicht van het beleid

Anthos belegt in verschillende beleggingscategorieën: aandelen, vastrentende waarden, private equity, vastgoed, impact en strategieën voor absoluut rendement. Ons Beleid verantwoord beleggen is van toepassing op al het beheerd vermogen. Precies hoe het wordt toepast, hangt af van de specifieke beleggingscategorie en de manier waarop we beleggen. Met uitzondering van beleggingen in overheidsobligaties belegt Anthos via externe managers, hetzij met gesegregeerde beleggingsmandaten hetzij via beleggingsfondsen.  

Daarom integreert Anthos op twee momenten ESG-factoren in het besluitvormingsproces: bij de strategische asset allocatie, en bij de selectie en monitoring van externe managers. We houden onze strategische asset allocatie (SAA) doorgaans één keer in de drie jaar tegen het licht. Binnen deze lange strategische cyclus bekijken we jaarlijks onze SAA aan de hand van macro-economische scenario’s en scenario’s voor de financiële markten. Sinds 2020 onderzoeken en evalueren we hoe de risico’s en kansen als gevolg van klimaatverandering in onze SAA kunnen worden geïntegreerd.

Signaleren van duurzaamheidsrisico’s
Bij Anthos signaleren we duurzaamheidsrisico’s zowel kwalitatief – door middel van onderzoek en dialoog – als kwantitatief – met gebruik van data. Door ons lidmaatschap van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) en van het Partnership Carbon Accounting Finance (PCAF) en door de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI) te onderschrijven, kunnen we onze kennis uitbreiden en verzekeren dat we ons bewust zijn van de risico’s waarmee we rekening moeten houden bij het selecteren van beleggingsfondsen en externe managers

Data spelen een belangrijke rol bij het signaleren, monitoren en beheersen van duurzaamheidsrisico’s. We hebben geen directe invloed op het niveau van individuele bedrijven (omdat we indirect beleggen), maar kunnen onze data wel gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de ESG-risico’s en CO2-intensiteit van de portefeuilles die we voor onze cliënten beheren. Deze data zijn vooral relevant voor onze beleggingen in beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties. Voor de overige beleggingscategorieën (vastgoed, private equity en hedgefondsen) gebruiken we ook schattingen en kunnen we voor individuele sectoren het ESG-risico en de CO2-intensiteit berekenen. We zijn echter grotendeels afhankelijk van onze kwalitatieve beoordeling van het vermogen van externe managers om dit te doen.

Vermogensmanagers: Selectie, monitoring en engagement
De portefeuillebeheerteams van Anthos zijn verantwoordelijk voor de selectie van externe managers en voor het portefeuillebeheer binnen de desbetreffende beleggingscategorie. In ons selectieproces beoordelen we hoe externe managers ESG en verantwoord beleggen in hun processen integreren en implementeren. Om dit systematischer en voor alle beleggingscategorieën te doen, hebben we een ESG-scorekaart ontwikkeld op basis van de due diligence-vragenlijst van de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (de PRI DDQ), de OESO-richtlijnen voor Institutionele Beleggers en het GRESB-kader voor vastgoed. Anthos geeft de voorkeur aan externe managers die de UNPRI hebben ondertekend, of een gelijkwaardig initiatief voor verantwoord beleggen voor een specifieke beleggingscategorie, zoals GRESB. Anthos geeft ook de voorkeur aan externe managers met een ESG-beleid dat specifiek is ontwikkeld voor het beleggingsfonds of de strategie waarin Anthos wil beleggen. 

Bij gelijke geschiktheid selecteert Anthos externe managers met best-in-class ESG-prestaties. Zijn de financiële resultaten van externe managers bovengemiddeld, maar presteren ze op het gebied van ESG onder het gemiddelde, dan gaat Anthos met deze managers in gesprek om hun ESG-resultaten gaandeweg te verbeteren. We gebruiken de scores van de ESG-scorekaart om te monitoren. Onze overwegingen hierbij zijn vooral kwalitatief. Van onze externe managers krijgen we ook rapportages, en we zetten ons in om het verzamelen van relevante data voor het monitoren en meten van risico’s te verbeteren. We gebruiken Sustainalytics en MSCI voor het verzamelen van relevante data over beursgenoteerde aandelen en vastrentende waarden en om de ESG-risico’s te beoordelen, waaronder de risico’s van klimaatverandering, en vergelijken deze met onze benchmarks.

Uitsluitingen
Uitsluitingen zijn weliswaar een nuttig instrument om ESG- of duurzaamheidsrisico’s te vermijden, maar het is niet altijd mogelijk om dit toe te passen, vooral bij het selecteren van beleggingsfondsen. Bij het selecteren van externe managers gebruiken we bij Anthos daarom de ESG-scorekaart om het uitsluitingsbeleid van de fondsen waarin we beleggen, te beoordelen. We streven naar afstemming met ons eigen beleid en onze minimumstandaarden en met die van onze cliënten en bepalen de blootstelling van de beleggingsfondsen aan ondernemingen die op de uitsluitingslijst staan. Omdat onze waarden richting geven aan ons uitsluitingsbeleid, streven we ernaar producten of activiteiten waarin we niet willen beleggen, uit te sluiten. Zie voor meer informatie onze ESG positions and Exclusion policy (PDF).

Aandacht voor de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheid bij Anthos Fund & Asset Management

Samenvatting
Dit statement verschaft informatie over het due diligence-beleid van Anthos Fund & Asset Management (Anthos) ten aanzien van de belangrijkste negatieve effecten van onze beleggingsbesluiten op duurzaamheidsfactoren. In de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening (EU) nr. 2019/2088) wordt onder de belangrijkste ongunstige effecten verstaan “de effecten van beleggingsbeslissingen en -advies die leiden tot negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren”. En onder duurzaamheidsfactoren wordt verstaan “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”.

In ons beleid kijken we naar de belangrijkste negatieve effecten die onze beleggingsbesluiten zouden kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren vanuit het perspectief van de negatieve impact van onze beleggingen op de wereld of op mens en milieu. Het gaat hier om ESG- of duurzaamheidsfactoren die niet, of nog niet, in financieel opzicht van materieel belang zijn. Bij Anthos onderzoeken we deze factoren in het kader van onze waarden, in het kader van onze verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en in het kader van onze ambitie om onze positieve maatschappelijke impact te vergroten. 

Beschrijving van belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheid
Anthos signaleert en prioriteert de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheid zowel kwalitatief – door onderzoek en dialoog – als kwantitatief – met gebruik van data. Door ons lidmaatschap van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) en van het Partnership Carbon Accounting Finance (PCAF) en door de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI) te onderschrijven, kunnen we onze kennis uitbreiden en verzekeren dat we ons bewust zijn van de (potentiële) ongunstige impact van onze beleggingen op duurzaamheid. Op dit moment steunen we ook een van onze cliënten die het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVB) voor pensioenfondsen heeft ondertekend. De focus daarbij is op het belangrijkste negatieve effect van deze activiteiten. 

De inzichten die we hieruit hebben gekregen, zijn gebruikt bij de ontwikkeling van onze ESG-scorekaart. In deze kaart gaan we uit van duale materialiteit (duurzaamheidsrisico’s én belangrijkste negatieve effecten) en beschouwen we klimaatverandering als een duurzaamheidsrisico én als een belangrijk negatief effect dat we organisatiebreed moeten beheersen. Uitgaande van onze waarden en ons commitment aan internationale standaarden hebben we in samenspraak met onze stakeholders ook de impact van onze activiteiten op de mensenrechten en andere maatschappelijke effecten bekeken. We vinden deze effecten even belangrijk en beschouwen ze daarom ook als prioriteit. 

Data spelen een belangrijke rol bij het signaleren, monitoren en beheersen van ongunstige duurzaamheidseffecten. We hebben geen directe invloed op het niveau van individuele bedrijven (omdat we via beleggingsfondsen indirect beleggen), maar kunnen onze data wel gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de ESG-impact van de portefeuilles die we voor onze cliënten beheren. Voor inzicht in onze CO2-voetafdruk gebruiken we gegevens van MSCI Carbon Metrics. Daarnaast gebruiken we gegevens van Sustainalytics om onze fondsbeleggingen te screenen en om te rapporteren over het percentage ondernemingen met een onaanvaardbare betrokkenheid bij tabak, gokken, pornografie of wapens, of een betrokkenheid bij controversiële wapens. In het geval van cliënten die via gesegregeerde mandaten beleggen, sluiten we ook bedrijven uit die de richtlijnen van het UN Global Compact en de OESO-richtlijnen niet naleven.

Beschrijving van beleid om de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheid te signaleren en prioriteren
Anthos maakt deel uit van COFRA. Als onderdeel van het concern van de familie Brenninkmeijer, bouwen de COFRA-bedrijven voort op de erfenis van zes generaties ondernemingsgeest en verantwoord ondernemerschap. Onze beleggingsaanpak is gericht op de lange termijn en is geïnspireerd op de waarden die aan de basis liggen van onze beleggingsovertuigingen: menselijke waardigheid, duurzaamheid en goed ondernemerschap. Deze waarden hebben we geformaliseerd in ons Beleid verantwoord beleggen, dat drie doelen nastreeft:

 • Uiting geven aan onze identiteit met de waarden die aan de basis liggen van onze beleggingsovertuigingen
 • Financieel rendement verbeteren door ESG-integratie, met als gevolg lagere risico’s en/of verbeterde rendementen
 • Onze maatschappelijke waarde vergroten.

In ons Beleid verantwoord beleggen, het Stewardship policy en het ESG Positions & Exclusions policy worden deze doelen in meer detail beschreven. In die documenten wordt ook ingegaan op de instrumenten en processen die we inzetten om de negatieve impact van onze beleggingen tot een minimum te beperken of te verminderen. 

Anthos belegt in verschillende beleggingscategorieën: aandelen, vastrentende waarden, private equity, vastgoed, impact en absolute return. Ons Beleid verantwoord beleggen is van toepassing op al het beheerd vermogen. Precies hoe het wordt toegepast, hangt af van de specifieke beleggingscategorie en de manier waarop we beleggen. Met uitzondering van beleggingen in overheidsobligaties belegt Anthos via externe managers in de diverse beleggingscategorieën, hetzij met gesegregeerde beleggingsmandaten, hetzij via beleggingsfondsen. Daarom richten we ons bij het signaleren en prioriteren van de belangrijkste negatieve duurzaamheidseffecten op het selecteren en monitoren van externe managers. Hieronder staan twee belangrijke aspecten die zijn geïntegreerd in de ESG-scorekaart en in ons due diligence-proces: aandacht voor de belangrijkste negatieve effecten, en het actief aandeelhouderschap van de managers die door Anthos worden gebruikt:

ESG scorecard

 1. Bij het selecteren van externe managers gebruiken we de ESG-scorekaart als instrument om te beoordelen in welke mate managers duurzaamheidsrisico’s en de belangrijkste negatieve effecten integreren in hun aanpak. Dit noemen we duale materialiteit. Het betekent dat we van onze externe managers verwachten dat ze vaststellen wat de financieel materiële ESG-factoren zijn en tegelijk rekening houden met (dat wil zeggen: signaleren en beheersen) eventuele negatieve effecten van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren. We scoren potentiële externe managers aan de hand hiervan en verwachten dat ze de standaarden van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) hanteren om de financieel materiële ESG-factoren vast te stellen en een mensenrechtenbeleid op te stellen. Ook verwachten we dat ze de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) volgen om mogelijke negatieve effecten te signaleren, te beheersen en erover te rapporteren.
 2. De ESG-scorekaart kijkt ook naar monitoring en actief aandeelhouderschap. We verwachten van onze externe managers – vooral in het geval van aandelen en vastrentende waarden – dat ze een formeel engagement- en stembeleid hebben en dat ze uitgebreid rapporteren over de uitkomsten van dit beleid. In het geval van andere beleggingscategorieën, zoals private equity, vastgoed en hedgefondsen, verwachten we van externe managers dat ze gegevens verzamelen over de relevante duurzaamheidsrisico’s en belangrijkste negatieve effecten, waaronder ten minste klimaatgerelateerde effecten, en deze monitoren.

Beleid ten aanzien van engagement
Omdat we vooral in beleggingsfondsen beleggen, gaan we niet direct in gesprek met de bedrijven waarin we beleggen. Bij het selecteren van onze externe managers is engagement met bedrijven echter wel een vereiste en wij gaan zelf  in gesprek met deze managers. We zien erop toe dat onze managers een engagement- en stembeleid toepassen voor de beleggingsfondsen waarin wij beleggen, en dat ze uitgebreid rapporteren over de uitkomsten van dit beleid. Daarnaast werken we met een extern bureau dat engagementdiensten verleent en namens ons en onze cliënten met de bedrijven in gesprek treedt om te verzekeren dat we onze invloed en impact op de echte economie vergroten. 

Internationale standaarden als richtlijn
In ons Beleid verantwoord beleggen staat dat wij ons in het beleggingsproces laten leiden door de algemeen geaccepteerde standaarden die zijn overeengekomen door de OESO, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Verenigde Naties ten aanzien van kwesties zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu, governance en corruptie. Bij onze due diligence gaan we vooral uit van onderstaande standaarden, die ook gelden voor beleggers in fund of funds:

 • De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, en meer in het bijzonder voor institutionele beleggers, zijn aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het kader van due diligence;
 • De Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties (UNGP’s) zijn in lijn met de OESO-richtlijnen en beschrijven de prioriteiten voor engagement;
 • De tien universele principes van het UN Global Compact hebben betrekking op maatschappelijke en milieukwesties en de bestrijding van omkoping en corruptie. Deze principes zijn in lijn met het uitsluitingsbeleid dat wij hanteren voor cliënten met gesegregeerde mandaten.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid van Anthos Fund & Asset Management

Dit statement geeft informatie over hoe duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in het beloningsbeleid van Anthos Fund & Asset Management (Anthos).

Ons beloningsbeleid is in overeenstemming met de relevante EU-richtlijn. In onze bonusregeling en ons beloningsbeleid hebben wij de volgende ESG-maatstaven opgenomen in de KPIs voor onze beleggingsprofessionals:

 • Voor de curve uitblijven bij de implementatie van verantwoord beleggen als onderdeel van de samenstelling van de totale portefeuille;
 • Bijdragen aan ons Multi-Asset Impact Fund om ideeën te genereren en kansen te beoordelen;
 • Bijdragen aan de integratie van klimaatverandering, ESG en impact bij de samenstelling van multi-asset portefeuilles en de implementatie van de beleggingsstrategie.

Financiële producten van Anthos Fund & Asset Management

Naam financieel product Beschrijving van de maatschappelijke of milieukenmerken of het duurzame beleggingsdoel  Methodologieën gebruikt
voor het beoordelen, 
meten en monitoren 
van de maatschappelijke 
of milieukenmerken 
of effecten van de 
geselecteerde beleggingen
Artikel 8 productinformatie Artikel 9 productinformatie Informatie periodieke rapportages
Door Anthos beheerde beleggingsfondsen  
Artikel 8 beleggingsfondsen Er wordt gerefereerd aan het prospectus. Er wordt gerefereerd aan het prospectus. Er wordt gerefereerd aan het prospectus. Er wordt gerefereerd aan het prospectus. Er word gerefereerd aan het jaarverslag van Anthos.
Artikel 9 beleggingsfondsen Er wordt gerefereerd aan het prospectus. Er wordt gerefereerd aan het prospectus. Er wordt gerefereerd aan het prospectus. Er wordt gerefereerd aan het prospectus. Er word gerefereerd aan het jaarverslag van Anthos.
Door Anthos beheerde discretionaire beleggingsportefeuilles
Artikel 8 beleggingsportefeuilles Er wordt gerefereerd aan de vermogensbeheer-overeenkomst. Er wordt gerefereerd aan de vermogensbeheer-overeenkomst. Er wordt gerefereerd aan de vermogensbeheer-overeenkomst. Er wordt gerefereerd aan de vermogensbeheer-overeenkomst. Er word gerefereerd aan het jaarverslag van Anthos.
Artikel 8 beleggingsportefeuilles Er wordt gerefereerd aan de vermogensbeheer-overeenkomst. Er wordt gerefereerd aan de vermogensbeheer-overeenkomst. Er wordt gerefereerd aan de vermogensbeheer-overeenkomst. Er wordt gerefereerd aan de vermogensbeheer-overeenkomst. Er word gerefereerd aan het jaarverslag van Anthos.